Od 6 czerwca 2019 roku organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i starać się o dotacje w zakresie oświaty i edukacji związanej z ochroną powietrza. Do dyspozycji sektora pozarządowego jest 17.000 zł.

zdjecie

Zgodnie z wnioskiem do budżetu Zarząd Powiatu Ostrowskiego podjął decyzję o pozostawieniu pieniędzy na zadania związane z edukacją, z naciskiem na działania promujące ochronę środowiska, a szczególnie wspieranie projektów, które przyczynią się do większej świadomości mieszkańców powiatu ostrowskiego w zakresie ochrony powietrza.

W uchwalonym jeszcze w 2018 roku „Programie współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” brakowało zapisu, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogłyby starać się o dotacje na zadania publiczne związane z szeroko rozumianą ochroną powietrza, dlatego konieczne było wprowadzenie zmian. Po ich uwzględnieniu program poddano konsultacjom społecznym, które odbyły się w marcu i kwietniu tego roku. Podczas ostatniej sesji, 23 maja, dokument uchwalili radni.

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą mogły skorzystać z 17 tys. zł. Wnioski ofertowe można składać do 28 czerwca. Zadania będą mogły rozpocząć się najwcześniej 15 lipca i będą mogły być realizowane do końca roku.

Ważne jest to, że organizacje przystępujące do konkursu będą musiały składać wnioski na nowych wzorach (zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań), bowiem od 1 marca tego roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dotyczące zadań publicznych.

Wzór oferty znajduje się z załączniku. Do niej należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, a także oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursu (załącznik).

Oferty muszą być dostarczone listem poleconym, osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego, pokój nr 1 - parter) lub pocztą kurierską. W przypadku przesłania oferty decyduje data wpływu do urzędu. W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać pod adres:


         Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

               Biuro Podawcze

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w jego ogłoszeniu (załącznik).

Niezbędne dokumenty dostępne są również na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-ostrowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w grupie tematycznej „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Informacji na ten temat udziela pracownik ds. organizacji pozarządowych (pokój nr 231, nr tel. 62 504 83 60).

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 20