Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Audyt księgowy

Audyt księgowy jest precyzyjnym badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Każda osoba zajmująca się przeprowadzeniem audytów księgowych warszawa stwierdza, czy wykonane sprawozdania finansowe są rzetelnie wykonane. Audyt księgowy warszawa jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także źródłem wielu ważnych informacji, dzięki których można ocenić rzetelność i prawidłowość prowadzenia księgowości w badanej firmie. Opinia wydawana przez biegłego rewidenta jest cennym źródłem informacji, na temat faktycznej kondycji finansowej badanego przedsiębiorstwa. Audyt finansowo księgowy powinien być wykonywany przez wysokiej rangi specjalistów, z dużym doświadczeniem oraz znajomością wszelkiej specyfiki danej branży. Wykonanie audytu księgowego warszawa obejmuje badania sporządzonych ksiąg rachunkowych, kontrolę sprawozdań finansowych, doradztwo na temat systemów księgowych i finansowych oraz wyjaśnienie celu wykonywanych czynności oraz procedur, które towarzyszą wszystkim kontrolom finansowym.

Biegli rewidenci przeprowadzają audyty księgowe warszawa nie po to aby, przeprowadzić kontrolę w celu wykrywania wszelkich nieprawidłowości oraz podciągnąć badanych podmiot do odpowiedzialności karnej. Audytorzy zajmują się jedynie monitorowaniem stanu jakości przedsiębiorstwa, weryfikacją rzetelności dostępnych dokumentów, które zostały dołączone do sprawozdania.

Kto podlega audytowi księgowemu?

Przeprowadzenie audytów księgowych warszawa obowiązuje działalności typu: banki, zakłady ubezpieczeń, czy też zakłady reasekuracji, kasy spółdzielcze (oszczędnościowo – kredytowe), przedsiębiorstwa funkcjonujące zgodnie z przepisami o organizacji i funkcjonowaniu funduszu emerytalnego, a także jednostki funkcjonujące opierające się na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także na mocy przepisów o funduszu inwestycyjnym.

Co obejmuje audyt księgowy

Audyt finansowo – księgowy obejmuje ocenianie, badanie sprawozdania finansowego oraz monitorowanie działań i przeprowadzanie testów, które mają na celu określenie, czy poziom wierzytelności jest odpowiedni. Końcowym, a zarazem kluczowym momentem jest, stworzenie opinii i raportu przez biegłego rewidenta. W opinii muszą znajdować się poszczególne elementy takie jak: nazwa badanej jednostki, wskazanie badanych sprawozdań finansowych,

wszelkie wnioski dotyczącego badanego przedsiębiorstwa, które pozwolą ocenić rzetelność oraz poziom wiarygodności sporządzonego sprawozdania finansowego. Drugim ważnym, końcowym elementem jest przygotowanie raportu badania, który jest uzupełnieniem wyżej opisanej opinii. W raporcie zawarte są takie elementy jak: analiza dostępnego sprawozdania finansowego (obliczana według wskaźników finansowych oraz interpretacja wyników), ocena prawidłowości, bądź nieprawidłowości systemu księgowania badanego przedsiębiorstwa, wszelkie informacje o naruszeniu norm i przepisów prawnych.

Co jest potrzebne do rozpoczęcia audytu?

Przed rozpoczęciem audytu księgowego warszawa należy przygotować odpowiednie dokumenty, lecz ich ilość zależna jest od zakresu wykonywanego badania. W głównej mierze są to dokumenty stanowiące podstawę prawną działania badanej jednostki, aktualne księgi rachunkowe, oryginalne umowy z dostawcami oraz odbiorcami wszystkich usług, dokumentacja podatkowa, wszystkie dokumentacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz sprawozdania finansowe za rok poprzedni.