XII sesja Rady Powiatu Ostrowskiego odbyła się 30 września 2019r. w Wysocku Wielkim. Wyjazdowe obrady były okazją do spotkania z mieszkańcami Gminy Ostrów Wielkopolski oraz zapoznania aktualnymi zadaniami realizowanymi przez gminę.

Radnych Powiatu Ostrowskiego oraz zaproszonych gości powitał Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego oraz Piotr Kuroszczyk Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski, który następnie zaprosił do obejrzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej walorów Gminy oraz najnowszych inwestycji w zakresie m.in. budowy boisk sportowych, rozbudowy bazy oświatowej i modernizacji świetlic wiejskich. Na koniec prezentacji przedstawiciele gospodarzy przekazali Radnym Powiatu materiały promocyjne Gminy Ostrów Wielkopolski.

zdjecie

zdjecie

Właściwe obrady rozpoczęły się od przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji RPO odbytej w dniu 20 sierpnia 2019r. oraz sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Ostrowskiego i Starosty w okresie międzysesyjnym.

Następnie Rada Powiatu Ostrowskiego przyjęła sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018, na terenie powiatu ostrowskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarząd Zlewni w Kaliszu, Nadzór Wodny w Pleszewie, Ostrzeszowie, Jarocinie, Miliczu, Kaliszu oraz w Ostrowie Wielkopolskim.

Radni powiatu przyjęli do wiadomości informację za pierwsze półrocze 2019 roku: o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrowskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planów finansowych: Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, dla którego Powiat Ostrowski jest podmiotem tworzącym oraz Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim – instytucji kultury, dla której Powiat Ostrowski jest organizatorem.

W dniu 30 września 2019r. Rada Powiatu Ostrowskiego podjęła uchwały dotyczące zmiany składu komisji merytorycznych rady, które wynikały z przejścia Radnego Piotra Walkowskiego z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Jednocześnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego na rok 2019, który rozszerzono o dodatkowe zadania.

zdjecie

Ponadto Rada Powiatu Ostrowskiego podjęła następujące uchwały:

- w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów odnoszącej się do radnych Rady Powiatu Ostrowskiego.

- w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku, określonych Uchwałą Nr VI/35/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2019 roku.

-  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Odolanów na zadanie pod nazwą: „Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie”

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Ostrowskiego położonych w miejscowości Przygodzice, oznaczonych numerami działek 1716/23, 1716/24.

-  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za rok 2019 i 2020.

- w sprawie zmiany Uchwały nr IV/28/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

- w sprawie zmiany Uchwały nr IV/27/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2019-2029.

zdjecie

zdjecie

W punkcie „interpelacje i zapytania radnych” głos zabrał Józef Wajs, który poprosił o podjęcie rozmów z władzami Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o umożliwienie korzystania z Centrum Przesiadkowego autobusom podmiejskim zatrzymującym się przy ul. Towarowej. Radny zwrócił uwagę, że większość osób korzystających z przystanków w tym miejscu to młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat. Uczniowie oczekują na autobus na wąskim chodniku przy bardzo ruchliwej drodze pomimo, że w bliskim otoczeniu znajduje się Centrum Przesiadkowe dla autobusów. Zdaniem Józefa Wajsa zaproponowane rozwiązanie poprawiłoby bezpieczeństwo na tym terenie.

zdjecie

Na zakończenie obrad Starosta Ostrowski podziękował władzom gminnym za zaproszenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim.

Odwiedzin: 53
dsc_0050.jpg dsc_0054.jpg dsc_0055.jpg dsc_0060_001.jpg dsc_0065.jpg dsc_0066.jpg dsc_0068.jpg dsc_0069.jpg dsc_0070.jpg dsc_0075.jpg dsc_0079.jpg dsc_0083.jpg dsc_0088.jpg