Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

 „Niezdecydowanym czas biegnie co raz szybciej!’’. Już tylko tydzień pozostał uczniom klas ósmych do dokonania wyboru szkoły. W dniu 21 czerwca br. o godzinie 15.00 upływa ostateczny termin składania podań do szkół ponadpodstawowych.

W Powiecie Ostrowskim o przyjęcie do szkół średnich ubiega się około 1600 uczniów szkół podstawowych dla których w 10 szkołach przygotowano miejsca w 51 oddziałach. Na chwilę obecną tą trudną decyzję podjęło już przeszło 1100 ósmoklasistów. Należy tu podkreślić, iż w tej liczbie znajduje się już około 200 kandydatów nie tylko z innych powiatów ale nawet spoza województwa wielkopolskiego. Wolne miejsca w szkołach powoli więc się już zapełniają.

zdjecie

Rekrutacja do szkół powiatu ostrowskiego od wielu już lat prowadzona jest przy pomocy systemu elektronicznego rozszerzonego w tym roku również o składanie podań w tym trybie. Mamy nadzieję, że ten sposób naboru zaoszczędzi wszystkim niepotrzebnego stresu. Skróci też do minimum czas oczekiwania na wyniki. Ten sposób rekrutacji wymaga od zainteresowanych szczególnej staranności i dokładnego zapoznania się i postępowania zgodnego z zamieszczoną instrukcją. Z informacji przekazywanych przez dyrektorów szkół wynika, że co przezorniejsi kandydaci i ich rodzice upewniają się w sekretariatach szkół czy ich wniosek został prawidłowo przesłany.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji a w szczególności wnioski i instrukcje ich wypełniania umieszczane są na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/ostrow

Przypominamy podstawowe zasady i terminy rekrutacyjne:Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać  do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00,

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

 Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

     Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 23
DSC_0677