Ruszył otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w 2022 roku. Organizacje pożytku publicznego będą mogły starać się o dotacje w 6 sferach i skorzystać w sumie z ponad 280 tys. zł. Oferty można składać najpóźniej do 7 grudnia 2021 roku.

zdjecie


Ogłoszony przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego konkurs na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje działające w sektorze pozarządowym obejmuje sfery: ochrona i promocja zdrowia; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

 

Na poszczególne sfery przeznaczono:

- zadania w sferze ochrona i promocja zdrowia9.000,00 zł,

- zadania w sferze porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym12.000,00 zł,

- zadania w sferze upowszechnianie kultury fizycznej i sportu123.960,00 zł,

- zadania w sferze krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży27.000,00 zł,

- zadania w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji103.300,00 zł,

- zadania w sferze nauka, edukacja, oświata i wychowanie9.000,00 zł.

 

W konkursie obowiązują takie same wzory ofert, umów i sprawozdań, które obowiązywały przy konkursie na zadania realizowane w mijającym roku.

 

Do dokumentów należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, a także oświadczenie o zapoznaniu się z treścią konkursu. Jeśli w odpisie z rejestru bądź w wyciągu z ewidencji brakuje informacji o osobach reprezentujących oferenta należy dołączyć dodatkowo odpis statutu lub regulaminu.

 

Oferty muszą być dostarczone listem poleconym, osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego, pok. nr 101 - parter) lub pocztą kurierską. Jeśli oferenci zdecydują się na wysyłkę dokumentów należy pamiętać o tym, że decydująca jest data wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego. W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:


         Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

           Al. Powstańców Wielkopolskich 16

           63-400 Ostrów Wielkopolski

               Biuro Podawcze

 

Konkurs potrwa do wtorku, 7 grudnia 2021 roku. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w jego ogłoszeniu.

Druki oferty, zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-ostrowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w grupie tematycznej „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

WAŻNE! Informacji na ten temat udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (pokój nr 305, nr tel. 62 73 78 474, zachęcamy do korzystania z poczty elektronicznej, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W załącznikach znajdują się: uchwała ws. ogłoszenia konkursowego, ogłoszenie konkursowe, wzór oferty oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego.

Dodał(a): Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Odwiedzin: 44
INFORMACJE IMG_2178
  1. OFERTA - wzór
  2. OŚWIADCZENIE
  3. Uchwała i ogłoszenie