Prawne aspekty wywłaszczenia nieruchomości pod budowę drogi

Projekty budowy dróg to jedne z najbardziej uciążliwych przedsięwzięć, z jakimi może spotkać się właściciel nieruchomości. Ich realizacja jest nie tylko kosztowna, ale także wiąże się z wieloma niedogodnościami dla właściciela nieruchomości i okolicznej społeczności. Roboty drogowe są również zaliczane do robót publicznych. Oznacza to, że projekt jest zwykle finansowany ze środków publicznych. Prace budowlane są zazwyczaj wykonywane przez rząd. Jeśli ktoś chce przeprowadzić roboty budowlane na Twojej posesji, powinieneś wiedzieć, co Cię czeka.

Co to jest wywłaszczenie?

Wywłaszczenie to przejęcie własności bez zgody właściciela. Definiuje się je jako faktyczne przymusowe przeniesienie własności jednej osoby przez inną bez zgody właściciela. Gdy nieruchomość zostanie wywłaszczona, nikt nie może przeszkodzić ani zakłócić prawa rządu do inwestowania na tej nieruchomości. Prawo do wywłaszczenia wynika z suwerennej władzy państwa, a zatem jest niezbywalne. Jest to również prawo nadzwyczajne, co oznacza, że nie podlega prawu innej osoby do sprzeciwienia się prawu rządu do wywłaszczenia. jedyne na co można liczyć to sprawiedliwa rekompensata za wywłaszczenie nieruchomości pod drogę.

Rodzaje wywłaszczeń

Istnieją dwa ogólne rodzaje wywłaszczenia: przymusowe i nie przymusowe. W wywłaszczeniu przymusowym państwo ma prawo wywłaszczyć daną osobę, ale nie ma obowiązku tego zrobić. W przypadku wywłaszczenia nieobligatoryjnego państwo nie ma prawa do wywłaszczenia, ale ma na to pozwolenie. W praktyce większość wywłaszczeń ma charakter nieobligatoryjny, a państwo, przejmując mienie, powołuje się na wywłaszczenie nieobligatoryjne. Nie jest to jednak prawdą w każdym przypadku. Na przykład niemiecka ustawa wywłaszczeniowa wskazuje, że gdy wywłaszczenie jest konieczne ze względu na interes ogólny, władze publiczne mogą dokonać wywłaszczenia bez odszkodowania.

Prawo do wywłaszczenia

Prawo do wywłaszczenia jest przyznawane przez suwerenną władzę państwową, a zatem jest niezbywalne. Jest to również prawo nadzwyczajne, co oznacza, że nie podlega prawu innej osoby do sprzeciwienia się prawu rządu do wywłaszczenia. Dlatego, choć państwo nie może wywłaszczyć danej osoby z jej własności, jeśli nie ma do tego prawa, nie może też odmówić jej tego prawa. Prawo do wywłaszczenia nie przysługuje jednak w stosunku do wszystkich nieruchomości. Prawo to jest raczej ograniczone do własności osoby, która je posiada. Dlatego osoba fizyczna nie może rościć sobie prawa do wywłaszczenia mienia innej osoby na skutek pomyłki lub polegając na działaniach innej osoby. Jeśli dana osoba rości sobie prawo do wywłaszczenia mienia, które do niej nie należy, to na osobie, której mienie zostanie wywłaszczone, spoczywa obowiązek udowodnienia, że takie prawo nie istnieje.

Prawo wywłaszczeniowe a budowa dróg

Nie ma specjalnej rekompensaty za zakłócenia spowodowane budową drogi. Rząd powinien zrekompensować Ci wszelkie straty, jakie poniesiesz z powodu projektu budowy drogi. Musisz spełnić pewne kryteria, np. strata musi być bezpośrednio związana z pracami drogowymi. To, do czego jesteś uprawniony, zależy od przepisów regulujących odszkodowania z tytułu budowy dróg w Twojej jurysdykcji.

Jeśli sprzeciwiasz się temu, by rząd zajął Twoją nieruchomość pod budowę drogi, możesz pozwać go na podstawie prawa wywłaszczeniowego. Wywłaszczenie nieruchomości pod drogę ma miejsce wtedy, gdy rząd zabiera Twoją prywatną własność na użytek publiczny lub na cel publiczny. Sądy uznały jednak, że rząd może wywłaszczyć prywatną nieruchomość na cele publiczne. Rząd może skorzystać z prawa wywłaszczeniowego, aby przejąć Twoją własność, jeśli nie wyraziłeś zgody na wykorzystanie Twojej własności lub nie dałeś rządowi prawa do jej wykorzystania. Wywłaszczanie nieruchomości na potrzeby budowy dróg jest rzadkością, ponieważ koszty wywłaszczenia są zwykle wyższe niż koszty budowy dróg.