Policjanci wiele pracy i czasu poświęcają na działania profilaktycznie skierowane do młodych ludzi. W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, podczas licznych spotkań informują dzieci i młodzież o zagrożeniach z jakimi będą musieli się zmierzyć i tłumaczą w jaki sposób wybrać odpowiednie rozwiązania, by się takim zagrożeniom przeciwstawić.

Niewłaściwe zachowanie to dowcip lub zabawa – tak myśli o swoim postępowaniu wielu młodych ludzi. Nie mają oni świadomości, że za swoje zachowania mogą ponieść konsekwencje prawne. Należy podkreślić, że dziecko może odpowiadać przed sądem za czyny niezgodne z prawem i można w stosunku do niego zastosować określone środki wychowawcze/poprawcze/lecznicze, natomiast w stosunku do osób pełnoletnich kary zależą od rodzaju przestępstwa/wykroczenia, które popełnił.

Komeda Powiatowa Policji w Ostrowie Wlkp. prowadzi działania o charakterze edukacyjno- profilaktycznym, mającym na celu wzrost świadomości i bezpieczeństwa młodych osób. Głównym celem jest uświadomienie dzieci i młodzieży o konsekwencjach wynikających z popełnienia zachowania niezgodnego z prawem. Ostrowscy policjanci systematycznie prowadzą takie działania nie tylko na terenie placówek oświatowych ale również podczas festynów, akcji profilaktycznych, biwaków, obozów.

Funkcjonariusze podczas takich spotkań przybliżają tematy związane z demoralizacją oraz przestępczością nieletnich łącznie z konsekwencjami, jakie grożą młodym ludziom za łamanie prawa. Ponadto omawiane są zagrożenia związane z Internetem, narkotykami, dopalaczami oraz tematyka handlu ludźmi. Nie brakuje również zagadnień na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dla przypomnienia:

Odpowiedzialność prawna osób nieletnich

Kim jest nieletni?

1. Osoba, która ukończyła 10 lat, a nie ukończyła 18 lat, a przejawia zachowania świadczące o demoralizacji;

2. Osoba, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła lat 17 i dopuściła się popełnienia czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, albo wykroczenie lub wykroczenie skarbowe – w tym okresie nieletni odpowiada prawnie, natomiast po ukończeniu 17 roku życia odpowiada w pełni karnie, chyba, że zaszły podstawy do pociągnięcia nieletniego do odpowiedzialności na zasadzie art. 10 § 2 kodeksu karnego, kiedy to nieletni może odpowiadać karnie już od ukończenia 15 roku życia;

3. Osoba, która nie ukończyła 21 lat i względem której zostały orzeczone środki wychowawcze, środki lecznicze lub środki poprawcze.

Czyn karalny- jest to czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz wykroczenie lub wykroczenie skarbowe.

Demoralizacja- to naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu oraz przejawianie innych zachowań naruszających zasady współżycia społecznego.

Narkotyki i dopalacze

Młodzi ludzie powinni również wiedzieć, że posiadanie narkotyków, nawet w niedużych ilościach , jest w Polsce czynem karalnym. Poza odpowiedzialnością prawną za posiadanie należy mieć na względzie ogrom zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego jakie niesie za sobą dla młodzieży używanie narkotyków.

Polskie prawo zabrania również wprowadzanie do sprzedaży środków odurzających lub substancji psychotropowych, udzielania, ułatwianie użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ustawodawca przewiduje zwiększenie kary, jeśli sprawca takich czynów dopuści się wobec osoby małoletniej.

PAMIĘTAJCIE! Nie ma bezpiecznych narkotyków i „dopalaczy”. Wszystkie uzależniają, a nawet mogą zabić.

Cyberprzemoc agresja elektroniczna

Cyberprzemoc, to takie zachowania jak stosowanie przemocy przez prześladowanie, uporczywe nękanie, obrażanie, zastraszanie, wyśmiewanie się, podszywanie się pod kogoś, włamywanie się na cudze konta, publikowanie oraz rozsyłanie filmów, które kogoś ośmieszają, tworzenie obrażających kogoś stron internetowych czy pisanie obraźliwych komentarzy za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem portali społecznościowych, forum dyskusyjnych czy chociażby poczty elektronicznej, a także telefonu komórkowego.

W zakresie odpowiedzialności prawnej osoba, która dopuszcza się takiego czynu odpowiada z przepisów Kodeksu karnego takich jak np.

  • art. 190 (groźba karalna),

  • art. 190a (uporczywe nękanie - stalking),

  • art. 212 (zniesławienie), art. 216 (znieważenie) albo

  • art. 265 (przestępstwa przeciwko ochronie informacji).

Młodzież musi mieć świadomość, że bezprawne użycie cudzego wizerunku –stanowi naruszenie dóbr osobistych tj. godności czy dobrego imienia. W sytuacji, kiedy poprzez działania o znamionach cyberprzemocy doszło do wyrządzenia szkody osobistej, pokrzywdzony może dochodzić swoich praw na drodze cywilnoprawnej.

Laser to nie zabawka” - problematyka art. 87a ust. 1 Prawo lotnicze

Policja podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania niepokojącego zjawiska, mającego olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych, jakim są przypadki olśnień/oślepień wiązką lasera załóg statków powietrznych.

Omawiając przestępstwo oślepiania pilotów należy wskazać, że polega ono na emitowaniu wiązki lasera w kierunku samolotu, co może spowodować oślepienie, olśnienie pilota lub, w skrajnych przypadkach, nawet doprowadzić do uszkodzenia oka. Ustawa Prawo lotnicze za oślepianie pilotów przewiduje karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Artykuł 87a ust. 1 ustawy Prawo lotnicze zabrania emitowania wiązki lasera w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i mogący stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na jego pokładzie.

Podkreślenia wymaga również fakt, że moment podchodzenia do lądowania i startu wymaga szczególnej koncentracji. Pilot ma do wykonania szereg czynności, które wymagają skupienia, dlatego dekoncentracja w tym momencie może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa lotu, a w konsekwencji życia i zdrowia załogi lub pasażerów na pokładzie samolotu. Celowanie laserem w kierunku statku powietrznego świadczy o braku wyobraźni. Dlatego warto mieć świadomość zagrożenia, jakie możemy spowodować tego typu zachowaniem. Oślepiając pilota, naraża się życie pasażerów, jak również i innych ludzi na ziemi.