MIESZKAŃCY POWIATU MOGĄ OGLĄDAĆ OBRADY ZA POŚREDNICTWEM
http:/bip.powiat-ostrowski.pl/live lub
powiatostrow.esesja.pl – zakładka transmisje

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526 ze zm.), zwołuję LXI sesję Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 7 grudnia 2023 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 16, sala nr 104.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie Protokołu nr LX/2023 z sesji odbytej w dniu 27 października 2023 roku.

 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Ostrowskiego i Starosty w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim poprzez zmianę siedziby.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/336/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2023 roku.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz ustalenia dyżurów apteki w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 12.      Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach kolejnej umowy najmu części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/85/2021 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20-22 w Ostrowie Wielkopolskim.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/329/2022 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2023.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/328/2022 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2023-2033.

 18. Interpelacje i zapytania radnych.

 19.      Wolne głosy i wnioski.

 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu Ostrowskiego

/-/ Piotr Walkowski

Dodał(a): Hanna Siudzińska
Odwiedzin: 34