Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi istotny dokument w procesie realizacji inwestycji budowlanej. Jest to formalne potwierdzenie, że inwestor posiada uprawnienie do rozpoczęcia prac na danej nieruchomości, co jest niezbędne np. przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę.

To oświadczenie potwierdza, że inwestor dysponuje nieruchomością na podstawie tytułu prawnego, który może wynikać z różnych źródeł, jak własność, użytkowanie wieczyste czy inne prawa rzeczowe lub obligacyjne. Jest ono kluczowe dla zapewnienia legalności przedsięwzięcia budowlanego oraz uniknięcia przyszłych komplikacji prawnych.

Zgłaszając zamiar budowy, inwestor deklaruje, że jego plany są zgodne z obowiązującymi przepisami i posiada pełną legitymację do realizacji projektu. Oświadczenie to jest podstawą do uzyskania niezbędnych pozwoleń i rozpoczęcia prac, co pokazuje jego istotną rolę w procesie inwestycyjnym.

Forma oświadczenia

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składa się w formie pisemnej wypełniając formularz urzędowy (PB–5) stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Znaczenie oświadczenia dla procesu budowlanego

Złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ma zasadnicze znaczenie dla całego procesu inwestycyjnego. Jest to podstawowy dokument, który urzędnicy wymagają w trakcie procedury wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w innych postępowaniach administracyjnych, takich jak zmiana pozwolenia na budowę czy przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. To oświadczenie jest również niezbędne przy zgłaszaniu budowy lub robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę, jak również przy dokonywaniu zmian sposobu użytkowania obiektu.

Dokument ten stanowi deklarację inwestora o posiadaniu uprawnień do realizacji projektu na danej nieruchomości, co pośrednio wpływa na prawidłowość i legalność przyszłych robót budowlanych. Choć organy administracji z zasady nie weryfikują prawdziwości złożonego oświadczenia, mają prawo do jego zakwestionowania, jeśli pojawią się dowody sugerujące, że inwestor nie posiada faktycznego prawa do dysponowania nieruchomością.

Konsekwencje nieprawdziwego oświadczenia

Składając oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, inwestor ponosi pełną odpowiedzialność prawną za jego treść. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego. Takie działanie może prowadzić do wznowienia postępowania administracyjnego.

W związku z tym każdy krok w procesie przygotowania inwestycji i składania tego oświadczenia powinien być dokładnie przemyślany i skonsultowany ze specjalistami, aby zapewnić zgodność z prawem i uniknąć niepożądanych konsekwencji.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane odgrywa zasadniczą rolę w procesie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej. Staranne przygotowanie oraz właściwe złożenie tego dokumentu, zgodnie z wymogami prawnymi, stanowi fundament bezpiecznej inwestycji i zapewnia ochronę inwestora przed ewentualnymi problemami prawnymi.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie może być uznany za fachową poradę prawną. Zagadnienia dotyczące prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane są złożone i wymagają dokładnej analizy na podstawie konkretnych okoliczności. Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują wyjaśnień dotyczących prawa budowlanego czy innych aspektów prawnych związanych z realizacją inwestycji i projektów budowlanych, zachęcamy do skorzystania z usług specjalisty. Profesjonalne doradztwo i wsparcie prawne w tym zakresie oferuje Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy. Więcej informacji na stronie: https://jarzpartner.pl/prawo-nieruchomosci-poznan/.

Piotr Jarzyński

Piotr Jarzyński – wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Ekspert Komitetu do spraw nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących umów o prace projektowe, praw autorskich w inwestycjach budowlanych oraz postępowaniach administracyjnych o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Zajmuje się także tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości, inwestycji budowlanych i prawa autorskiego.