Konferencja „15 lat Polski w Unii Europejskiej” pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego stała się forum wymiany doświadczeń wszystkich samorządowych stanów. Mówiono o korzyściach akcesji oraz o problemach, z jakimi przyjdzie się zmierzyć w najbliższych latach.

Na konferencji w dniu 10 maja 2019r. zgromadzili się samorządowcy Powiatu Ostrowskiego, rolnicy, sołtysi, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji działających na terenach wiejskich.

zdjecie

- „Korzyści, jakie płyną dla mieszkańców z tytułu naszego członkostwa w Unii są widoczne w najbliższym otoczeniu. To przede wszystkim poprawa infrastruktury jak np. droga, która przebiega przez Wysocko Wielkie, to inwestycje w szkolnictwie, które ciężko byłoby samodzielnie wykonać, to dofinansowania dla przedsiębiorstw i wiele innych sfer życia, o których powiedzą zaproszeni prelegenci”- mówił Piotr Walkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego otwierając spotkanie.

zdjecie

W pierwszej kolejności głos zabrał dr Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego. W wystąpieniu  „15 lat w UE - Co zyskaliśmy, czego nie możemy stracić” przypomniał historyczne daty związane z przystąpieniem Polski do UE, które było długim procesem drobiazgowych ustaleń i uregulowań. Podkreślił jednak, że jednym z najważniejszych elementów było i nadal jest wyrównywanie różnic rozwojowych, podniesienie poziomu życia Polaków do standardów zachodniej Europy. W dużej mierze się to udało, jednak kolejna perspektywa finansowa niesie duże cięcia, zwłaszcza w kontekście Brexitu.

- „Najczęściej mówimy o wymiarze finansowym, w okresie 2007-2013 z budżetu UE do Polski trafiło 101,5 mln Euro, w latach 2014-2020 jest to kwota 116 mld Euro, a kolejnej perspektywie zaproponowano 91 mld Euro. Tego jako Posłowie do Europarlamentu nie możemy zaakceptować. Została przygotowana rezolucja do Parlamentu Europejskiego, w której stwierdziliśmy, że budżet ten, w szczególności na politykę spójności, na wyrównywanie różnic rozwojowych, inwestycje infrastrukturalne powinien być utrzymany, ponieważ różnice rozwojowe są nadal bardzo duże. Podobnie sytuacja wygląda we wspólnotowej polityce rolnej, w zakresie programu rozwoju obszarów wiejskich” – powiedział dr Andrzej Grzyb.

zdjecie

Poseł do Parlamentu Europejskiego odniósł się również do różnic w dopłatach bezpośrednich dla rolników.

- „Po 15 latach czasu powinien się zakończyć okres podwójnej jakości finansowania wspólnotowej polityki rolnej, dla polskich rolników i rolników UE. To jest wspólne stanowisko polskich posłów oraz posłów wszystkich nowych krajów członkowskich. W Polsce średnia wynosi 240 Euro/ha, średnia unijna to 280 Euro/ha, a w niektórych krajach np. bałtyckich jest poniżej 200 Euro/ha” – podkreślił A. Grzyb.

Jednocześnie zaznaczył, że przed wejściem Polski do UE istniały obawy czy polscy rolnicy będą w stanie wykorzystać pieniądze na inwestycje, czy samorządy mają kadrę do pozyskiwania funduszy, a małe i średnie przedsiębiorstwa poradzą sobie? – „Okazało się, że Polacy świetnie sobie poradzili i z tego powinniśmy być dumni” - dodał A. Grzyb.

Z drugiej strony Polska wniosła do UE rynek liczący 38 mln konsumentów, możliwość realizacji inwestycji za pomocą zagranicznych firm i sprzętu, a także siłę roboczą i usługodawców, których brakuje w krajach takich, jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Poseł Andrzej Grzyb podsumował swoje wystąpienie informując, że Unia kosztuje indywidualnie każdego Polaka, tyle co filiżanka cappuccino każdego dnia.

W kolejnym wykładzie Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego przedstawił politykę regionalną oraz działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

- „Największe wsparcie w rozwoju regionu ze wszystkich funduszy unijnych stanowi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 wynosi blisko 2,5 mln Euro. W ramach tego funduszu największą kwotę stanowiącą 19 % przewiduje się na działania związane z innowacyjną gospodarką, w drugiej kolejności na projekty związane z transportem. Spora część tych środków trafiła na teren powiatu ostrowskiego – to kwota ponad 226 mln zł na realizację 73 projektów. Największą kwotę, ponad 42 mln zł skierowano na strategie niskoemisyjne, w tym mobilność miejską” – poinformował Krzysztof Grabowski.

zdjecie

Zaznaczył, że środki z EFRR kierowana jest na działania na rzecz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, poprawy jakości transportu publicznego, informatyzację, termomodernizację, rewitalizację obszarów problemowych, poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej, ochrona dóbr kultury, modernizacja dróg, poprawę infrastruktury edukacyjnej. Natomiast środki Europejskiego Funduszu Społecznego są przeznaczane na wsparcie szkolnictwa zawodowego, profilaktyki zdrowotnej oraz wspieranie aktywizacji zawodowej i samozatrudnienia.

Wicemarszałek podkreślił również wagę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, wspieranych z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego, z którego korzysta m.in. Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. W ramach EFRR na terenie AKO do tej pory wsparto 47 projektów na łączną kwotę 218 mln zł.

- „Obecny okres finansowania jest najlepszym pod względem wielkości środków finansowych, a my w Wielkopolsce jesteśmy bardzo zdeterminowani, aby je dobrze wydać. Jesteśmy regionem w Polsce wyróżniającym się pod względem skutecznego wydatkowania tych środków. Myślę, że nie ma gminy, miasta i powiatu, gdzie byśmy nie zauważyli śladów związanych z zainwestowaniem środków unijnych” – podsumował swoje wystąpienie K. Grabowski.

Paweł Rajski Starosta Ostrowski podkreślił, że samorząd powiatowy w latach 2003-2018 pozyskał z UE 140.310.754,72 zł. Starosta zaprezentował przy tym niektóre z inwestycji zrealizowanych przy udziale środków unijnych. Wśród inwestycji drogowych wyróżnia się przebudowa drogi Ostrów – Koryta o wartości 5,8 mln zł przy wsparciu UE na poziomie: 2,5 mln zł, czy budowa ścieżki rowerowej Ostrów Lewków/Michałków o wartości 3,75 mln zł przy wsparciu z UE 2,97 mln zł. Szef powiatowego samorządu zwrócił uwagę, że w zakresie oświaty celem numer jeden stała się poprawa jakości szkolnictwa zawodowego.

- „Oto dzięki unijnemu wsparciu w kwocie prawie 10 mln zł możemy się szczycić, my jako powiat, ale również samorząd województwa wielkopolskiego, nowoczesnym budynkiem Centrum Kształcenia Praktycznego, które wyposażyliśmy w sprzęt odpowiadający najnowszym trendom na rynku pracy. Wartość całej inwestycji to 13 mln zł” – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Starosta przypomniał, że za sprawą programu „Czas zawodowców” 3 powiatowe szkoły wzbogaciły się w sprzęt komputerowy o wartości ok. 150 tys. zł. Jednakże poza bazą szkoleniową, wielką wartość w budowaniu marki szkolnictwa zawodowego mają także „projekty miękkie”. W sumie 1265 uczniów szkół powiatowych wyjechało na zagraniczne praktyki i staże, a 203 nauczycieli i przedsiębiorców skorzystało z zagranicznych programów doskonalenia zawodowego. Wartość projektów mobilnościach realizowanych w szkołach średnich Powiatu Ostrowskiego w latach 2010-2019 wynosi blisko 11,5 mln zł. To w 100% środki unijne!

Paweł Rajski podkreślił również znaczenie funduszy UE w realizacji inwestycji na terenie powiatowego szpitala. Starosta przypomniał osiągnięcie swojego poprzednika – budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla helikoptera (wartość 3,9 mln zł z czego 3,3 mln zł z UE), bez którego nie byłaby możliwa budowa specjalistycznego Oddziału Kardiologicznego. Fundusze UE pomogły również w doposażeniu szpitala w specjalistyczny sprzęt, przykładem może być zakup aparatury dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej o wartości 5,4 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 3 mln zł, czy zakup ambulansów o wartości 1,4 mln zł, przy dofinansowaniu 1 mln zł z UE. Najnowszym osiągnięciem jest budowa w nowych skrzydle Oddziału Chirurgii I Traumatologii Dziecięcej wraz z Wielkopolskim Centrum Leczenia Oparzeń oraz jednego z trzech w Polsce Oddziału Anestezjologii I Intensywnej Terapii dla Dzieci. Wartość zadania 7,7 mln zł przy dofinansowaniu z UE w wysokości 6,5 mln zł.

Ewenementem ostatnich lat była współpraca 94 samorządów z regionu przy budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w podostrowskim Michałkowie. Baza kosztowała 8 mln zł, natomiast stacjonujący w niej helikopter w całości zakupiony został ze środków unijnych za 28 mln zł.

- „Drogi, szkoły, szpital są dla nas ważne, jednak dobra narodowe mają szczególną wartość. Powiat Ostrowski zaangażował się w przygotowanie projektu rewitalizacji niszczejącego Pałacu w Lewkowie, natomiast Urząd Marszałkowski pozyskał na ten cel środki unijne 14,4 mln zł dokładając 12,8 mln zł. To wszystko powoduje, że będzie można na terenie Powiatu Ostrowskiego zatrzymać się spojrzeć na bardzo ciekawą historię rodu Lipskich” – dodał P. Rajski.

Następnie wystąpił Piotr Kuroszczyk, Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski. Wójt odniósł się do tego, jak środki unijne odmieniły los poszczególnych osób, które skorzystały ze szkoleń, które mogły się przekwalifikować zawodowo i poprawić swoją sytuację życiową. W gminie przez 5 lat pozyskiwano po ponad 200 tys. zł rocznie na aktywizację bezrobotnych, jednakże wykorzystanie środków z funduszy unijnych przez samorząd gminy Ostrów to w znacznej mierze także inwestycje infrastrukturalne jak drogi, świetlice wiejskie, obiekty użyteczności publicznej.

zdjecie

Kolejny z prelegentów, Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej przybliżył założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Zwrócił uwagę na problemy, z jakimi będą musieli się zmierzyć polscy rolnicy w kolejnej perspektywie finansowej. Apelował także do rolników o szukanie informacji i wsparcia merytorycznego w takich jednostkach jak WIR.

zdjecie

Jarosław Maciejewski, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w swoim wystąpieniu „Sołectwa sercem Unii Europejskiej” zwrócił uwagę sołtysom, z jakich źródeł i w jaki sposób można korzystać z pieniędzy unijnych do realizacji celów publicznych. Apelował, że są dostępne środki, które mogą poprawić wizerunek polskiej wsi, jakość życia mieszkańców oraz poczucie własnej tożsamości. Jak zapewniał wystarczy pomysł, wzajemne porozumienie i chęć skorzystania z tego co daje Unia.

zdjecie

Konferencja „15 lat Polski w Unii Europejskiej” odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim, a partnerami wydarzenia byli: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Powiat Ostrowski, Gmina Ostrów Wielkopolski, Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.

Odwiedzin: 44
dsc_0561.jpg dsc_0564.jpg dsc_0565.jpg dsc_0570.jpg dsc_0578.jpg dsc_0579.jpg dsc_0581.jpg dsc_0584.jpg dsc_0585.jpg dsc_0588__pw.jpg dsc_0593.jpg dsc_0596_001_ag.jpg dsc_0602_001.jpg dsc_0603.jpg dsc_0604.jpg dsc_0605.jpg dsc_0609_001_kg.jpg dsc_0611_001.jpg dsc_0631_pr.jpg dsc_0634_pk.jpg dsc_0640_pw.jpg dsc_0642_001_jm.jpg dsc_0649.jpg dsc_0575.jpg