Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Ostrowski uhonorował nagrodami pieniężnymi wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów. Nagrodę I stopnia przyznano 11 nauczycielom, nagrodę II stopnia 7 osobom z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Ostrowskim odbyły się 13 października 2021r. w Młodzieżowym Domu Kultury. Spośród ponad 700 pracowników oświaty za pracę i uzyskiwane osiągnięcia wyróżniono 18 osób.

Starosta Ostrowski podziękował wszystkim nauczycielom powiatowych szkół za gorliwą pracę w trudnym czasie pandemii. Paweł Rajski podkreślił, że władze samorządu powiatowego starają się nieustannie inwestować w bazę oświatową, aby wesprzeć nauczycieli w podnoszeniu jakości kształcenia młodych ludzi.

- „Powiatowa oświata stale się zmienia. W ostatnich dwóch i pół roku wydaliśmy na inwestycje i remonty około 17 milionów złotych. Przed nami duże wyzwanie jakim jest budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ale jestem przekonany, że to również jest potrzebne” – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski (na zdjęciu poniżej).

zdjecie

Gratulacje wyróżnionym oraz życzenia z okazji ich święta osobiście złożyli: Radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Pichet, w imieniu Radnych Powiatu Ostrowskiego Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sylwia Nowicka oraz starszy wizytator Kuratorium Oświaty Jolanta Stasiak-Dróżdż. List Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg odczytała reprezentująca Panią Minister Katarzyna Dziamska. Okolicznościowy list przesłali również: Poseł na Sejm Andrzej Grzyb oraz Senator RP Ewa Matecka.

zdjecie

Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, Radni Powiatu Ostrowskiego: Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Nowacki, Sylwia Nowicka, Maria Tomaszewska, Danuta Szwedziak, Marek Ewiak, Józef Wajs, Leszek Michalak, Andrzej Leraczyk, ponadto Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz przedstawiciele związków zawodowych w osobach:: Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Krystyna Wojczyńska oraz reprezentujący Związek Nauczycielstwa Polskiego Władysław Puszkarek.

Nagrodzeni otrzymali dyplomy wykonane przez ostrowską artystkę Jagodę Kaszubę, specjalne laudacje opracował prowadzący uroczystość Janusz Grzesiak.

Uroczystość była również okazją do pogratulowania osobom, którym przyznano odznaczenia państwowe i nagrody resortowe. Srebrnym Krzyżem Zasługi został odznaczony Józef Pietrzak nauczyciel I LO, Medalami Komisji Edukacji Narodowej uhonorowano: Annę Drobniewską dyrektora MDK, Roberta Matuszewskiego dyrektora ZSM oraz Lidię Stachurską nauczyciela III LO. Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Nauki uzyskała Celina Krzyżańska, nauczyciela ZST.

Na zdjęciu od lewej: Robert Matuszewski, Anna Drobniewska, Józef Pietrzak, Lidia Stachurska, Celina Krzyżańska, Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

Nagrodami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wyróżnieni zostali Marek Lewicki dyrektor I LO, Teresa Duczmal nauczyciel I LO, Agnieszka Dukowicz-Kujawa nauczyciel IV LO. Listy gratulacyjne tej grupie wraz ze Starostą Ostrowskim wręczyła Jolanta Stasiak-Dróżdż wizytator KO.

Na zdjęciu od lewej: Starosta Ostrowski, Agnieszka Dukowicz-Kujawa, Jolanta Stasiak-Dróżdż, Teresa Duczmal, Marek Lewicki.

zdjecie

Nagroda duchową dla zebranego grona był niezwykle emocjonalny występ Doroty Osińskiej, która wystąpiła z muzykami: Pawłem Stankiewiczem i Kornelem Jasińskim. Dorota Osińska to nie tylko wokalistka, ale także aktorka, kompozytorka i autorka tekstów. Szerszej publiczności dała się poznać w programie Voice of Poland. Współpracowała z największymi osobowościami polskiej kultury. Zaśpiewała u boku samego Jose Carrerasa. Obecnie związana z warszawskim Teatrem Rampa.

zdjecie

Poniżej prezentujemy sylwetki nagrodzonych nauczycieli w losowej kolejności wręczania:

Emilia Rainert – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Jest sumienna, pracowita, zawsze chętnie służy pomocą. Jest organizatorem praktyk kształtujących umiejętności dla uczniów z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Jest koordynatorem projektu „Szkoła Pozytywnego Myślenia” z którym zdobyła certyfikat dla szkoły. Jest pomysłodawczynią i organizatorem innowacji Szkolnej Suszarni Ziół. Jest współorganizatorem Maratonu Uśmiechu – corocznej imprezy dla ponad 700 niepełnosprawnych i pełnosprawnych sportowców z Powiatu Ostrowskiego oraz Województwa Wielkopolskiego i Dolnośląskiego. Jest współorganizatorem corocznych spotkań z E-ską w Galerii Ostrovia zorganizowanych na potrzeby promocji szkoły, przedstawiającej szkołę otwartą na środowisko i aktywnie w nim działającą. Jest inicjatorką działań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły. Jest organizatorką infrastruktury informacyjnej oraz informatycznej w szkole. Stworzyła i przez cały czas prowadzi stronę internetową szkoły. Wielokrotne skutecznie pozyskiwała środki finansowe m.in. z Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Pozyskuje wiele środków od sponsorów dzięki, którym może zorganizować jeszcze atrakcyjniejsze zajęcia.

Artur Bergandy - nauczyciel dyplomowany w ZST-E. Jest skutecznym nauczycielem zawodowych przedmiotów motoryzacyjnych. Jego uczniowie bardzo dobrze zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Ponadto rozbudza zainteresowania techniką i zachęca do opanowywania wiedzy i umiejętności wykraczających poza zakres programów nauczania, a to podczas realizacji różnych projektów, np. budowy gokarta, remontu zabytkowego motocykla, budowy nowych pomocy dydaktycznych, udziału w turnieju motoryzacyjnym. Wspiera też innych nauczycieli w zakresie dydaktyki kształcenia zawodowego.

Krystyna Dąbrowska - nauczyciel języka niemieckiego i rosyjskiego w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Od wielu lat przygotowuje swoich uczniów do matury i chlubi się 100% zdawalnością z obu przedmiotów! Jednocześnie też jest wspaniałym wychowawcą. Pewnie z tej racji kolejni dyrektorzy szkoły powierzali pani Dąbrowskiej w sumie aż 17 razy takie właśnie obowiązki. Gdyby nie prowadziła klas wychowawczych równolegle, znaczyłoby to, że pracuje już 68 lat! Jej wysiłek zamknął się jednak „zaledwie” w trzydziestu kilku latach. Pani Krystyna w swoim podejściu do uczniów splata dwie opcje wychowania: tradycje wielkopolskiej szkoły kindersztuby, poszanowania tradycji i patriotyzmu świetnie łączy z najnowocześniejszymi trendami budowania relacji z wychowankami i tworzenia emocjonalnych związków ze szkołą. Swoim przykładem uczy dobroci, życzliwości i gotowości do pracy na rzecz innych. Od wielu lat pracuje na rzecz obozu w Boszkowie, jako wolontariusz opiekując się kolejnymi grupami dzieci. Co ważne - jest mężem zaufania w Zespole Szkół Technicznych, ale także organizatorem wycieczek dla grona pedagogicznego, bo jej główną ideą jest życzliwość dla wszystkich ludzi, a poza tym niezwykle leży jej na sercu integracja wszystkich nauczycieli w ZST.

Paulina Urban-Rubas - nauczyciel dyplomowany języka francuskiego w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta. W swojej pracy przede wszystkim kładzie nacisk na dobro i edukację ucznia. Liczą się dla Niej: jakość i efekt, co przekłada się na konkretne działania i sukcesy: laureaci kuratoryjnego konkursu języka francuskiego, czołowe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Prozy i Poezji Francuskiej oraz na Festiwalu Piosenki Frankofońskiej. Cieszy się także ogromną sympatią uczniów, którym poświęca również wiele czasu poza lekcjami. Z powodzeniem Pani Paulina Urban-Rubas promuje poprzez liczne projekty edukacyjne piękno i wartość języka francuskiego oraz szeroko rozumianą kulturę. Swój zawód wykonuje z ogromną pasją i przekonaniem, że poprzez naukę i wychowanie odnajdujemy drogę do świata.

Na zdjęciu o lewej: Paulina Urban-Rubas, Starosta Ostrowski, Krystyna Dąbrowska, Artur Bergandy, Emilia Rainert.

zdjecie

Beata Błaszczak od kilkunastu lat pełni funkcję wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego zajmując się perfekcyjnie organizacją bieżącej i całościowej pracy szkoły. Jest koordynatorem działań promocyjnych oraz wielu projektów edukacyjnych w wymiarze innowacyjnym realizowanych przez szkołę co w dużej mierze przyczyniło się do otrzymania przez I LO Złotych Orłów Edukacji w wymiarze ogólnopolskim. Jej bardzo mocną stroną jest tworzenie doskonałej atmosfery pracy oraz umiejętność optymalnego rozwiązywania wszelkich problemów zawodowych. Jako nauczyciel matematyki lekcje prowadzi swoim programem autorskim kładąc nacisk na kompleksowe przygotowanie uczniów do matury. Jest współautorem Powiatowego Konkursu Matematycznego oraz Warsztatów Matematycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Jacek Bieniek - nauczycielem historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii w IV LO. Każdego roku przygotowuje uczniów do kolejnych edycji Powiatowego Konkursu Turystycznego „Poznaj swój Powiat Ostrowski” pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego, w którym jego uczniowie zajmują wysokie lokaty. Z niezwykłą pasją angażuje się w prowadzenie Szkolnego Kółka Szachowego, efektem czego jest organizacja kolejnych już edycji Powiatowego Turnieju Szachowego w IV LO. W minionym roku szkolnym jego uczennice odniosły sukces na poziomie regionu w Olimpiadzie Historycznej. Jest autorem komunikatów okolicznościowych nadawanych przez szkolny radiowęzeł, którego jest opiekunem i wspaniałym wychowawcą, zarażającym uczniów pasją i pogodą ducha.

Grażyna Biel - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych bardzo zaangażowanym w życie Szkoły. Nieustannie podejmuje działania mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły, aktywnie uczestnicząc w różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych przez Szkołę. Rozwijała zainteresowania uczniów przygotowując ich od ponad 20 lat do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Jej uczniowie wielokrotnie uzyskiwali tytuły finalistów i laureatów etapu centralnego olimpiady. Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i opiekun grupy poszerza kompetencje zawodowe uczniów w ramach realizowanych przez szkołę projektów staży zagranicznych. Jest również współautorem programów nauczania dla zawodów technika ekonomisty i technika handlowca. Posiada uprawnienia egzaminatora egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technika ekonomisty i technika handlowca oraz uczestniczyła w pracach organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Hanna Idczak–Biegańska – nauczyciel w Zespole Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. W pracy kieruje się uniwersalnymi wartościami jak rzetelność, kreatywność i prawość. Jej uczniowie biorą udział w rywalizacji sportowej na terenie szkoły, miasta i powiatu ostrowskiego. Zdobywają wysokie lokaty w zawodach powiatowych w takich dyscyplinach jak : tenis stołowy i biegi przełajowe. Na terenie szkoły zainicjowała m.in. organizację zawodów w piłce siatkowej, które są jednym z elementów reklamy Szkoły. Pani Hanna jest od wielu lat autentycznie aktywnym współpracownikiem Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego tworząc dokumentację fotograficzną z wydarzeń sportowych, która jest jednym z ważnych elementów podsumowania Roku Sportowego Szkół Powiatu Ostrowskiego. Na różne działania społeczne poświęca niejedną godzinę życia prywatnego. Na szczególne podkreślenie zasługuje bezkompromisowa postawa pani Hanny Idczak–Biegańskiej w sytuacji gdy trzeba bronić praw pracowniczych mimo, że takie postawy nie są łatwe i nie zawsze w środowisku jednogłośnie zrozumiane.

Na zdjęciu od lewej: Starosta Ostrowski, Grazyna Biel, Jacek Bieniek, Beata Błaszczak, Hanna Idczak-Biegańska.

zdjecie

Piotr Szczepaniak jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w III LO. Jego codzienna, pełna pasji praca nauczyciela to nieustanne podnoszenie osobistych walorów obywatelskich jego uczniów, ich kompetencji społecznych oraz umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim. Powołał do istnienia, a następnie koordynował działania wychowawczo-patriotyczne Drużyny Tradycji Oręża Polskiego, Elitarnego dyskusyjnego Klubu Ludzi Umysł, Klubu Woja Wciska czyli (klubu gier strategicznych przy MDK w Ostrowie Wielkopolskim), grupy teatralnej Scena Dramatyczna, a przez ostatnie 2 lata współtworzył akcję OstroWPlansze (klub miłośników gier bez prądu). Zaangażowany również w działalność mediacyjną na terenie szkoły, propagując mediacje jako skuteczną formę rozwiązywania konfliktów. Z inicjatywy poznańskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych podjął współpracę w organizowaniu zajęć Edukacji Prawnej, które jako innowacja pedagogiczna weszły w zakres działania szkoły. Jedną z ostatnich inicjatyw Pana Szczepaniaka jest prowadzenie podczas Forum Szkolnego debat oksfordzkich.

Maria Matuszczak - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, a także języka polskiego w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU. Od wielu lat kieruje zespołem nauczycieli do spraw przedmiotów humanistyczno-społecznych. Bierze także aktywny udział w pracach zespołu wychowawczego szkoły. Cieszy się autorytetem i zaufaniem uczniów. Od lat inspiruje uczniów szkoły do pracy społecznej, angażując ich do różnych działań wolontariackich. Jest członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum Św. Józefa” w Ostrowie., uczestniczy w pracach Ostrowskiego Towarzystwa Historycznego. Jest aktywnym działaczem ostrowskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym pełni funkcję Przewodniczącej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Emilia Szkudlarz – nauczycielka przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, która wykazuje się olbrzymim zaangażowaniem w kształtowanie i podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów. Jej skuteczność nauczania przekłada się na blisko 100% zdawalność egzaminów zawodowych. Była inicjatorką podpisania umowy partnerskiej z ANTOINE HAIR INSTITUTE, w ramach, której patronatem objęto uczniów uczących się w zawodzie fryzjer w Branżowej Szkole I Stopnia. Współpracuje z marką Ponix, Grupą POLWELL oraz Marką Goldwell w realizacji innowacyjnych szkoleń i wyposażenia pracowni technologicznych w preparaty fryzjerskie. Rozwija pasje zawodowe uczniów przygotowując ich do konkursów zawodowych m.in. „Najlepszy w zawodzie fryzjer” oraz Ogólnopolskiego konkursu „Mała Pętelka” - Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby. W 2021r. uczennica pod jej kierunkiem, w kategorii fryzura użytkowa, zdobyła I miejsce XXVII edycji tego ogólnopolskiego konkursu, a druga uczennica uzyskała tytuł finalistki. Jako szkolny koordynator wolontariatu organizuje akcje charytatywne na rzecz chorej młodzieży i seniorów.

Małgorzata Handke - nauczyciel gry na skrzypcach w Zespole Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Osiąga bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej. Jej uczniowie reprezentują szkołę na licznych konkursach i przesłuchaniach osiągając bardzo wysokie miejsca. Najwyższą wartością dla Pani Małgorzaty Handke jest dobro ucznia. Rozwijana przez nią pasja muzykowania zaowocowała kontynuacją przez jej podopiecznych nauki w szkole muzycznej II stopnia, a nawet podjęciem studiów na akademiach muzycznych.

Sylwia Jaworska - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSB-E w zakresie architektury krajobrazu, prowadzi wiele zadań i przedsięwzięć wszczepiając w młodych adeptach projektowania ogrodów miłość do natury i uwrażliwiając ich na piękno przyrody. Dba o rozwój talentów i zainteresowań swoich podopiecznych poprzez chociażby organizowanie konkursów projektowych (np. zaprojektowanie terenu przy bursie szkolnej), przygotowywanie do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej, w której jej uczniowie zdobywają czołowe miejsca, organizowanie licznych warsztatów projektowych nie tylko dla młodzieży swojej szkoły, ale również dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych promując szkolnictwo zawodowe. Szczególnie ważna jest dla niej rola wychowawcy, którą traktuje jako służbę i posłannictwo. Współpracuje z licznymi instytucjami z branży zawodowej, ale nie tylko. Jej ostatni projekt to ogródek sensoryczny dla dzieci niepełnosprawnych. Jako osoba otwarta i wrażliwa jest też motorem do działań pozostałych nauczycieli przedmiotów z zakresu architektury krajobrazu.

Na zdjęciu od lewej: Starosta Ostrowski, Małgorzata Handke, Maria Matuszczak, Piotr Szczepaniak, Emilia Szkudlarz, Sylwia Jaworska.

zdjecie

Lidia Jakubiak - nauczycielka z pasji i powołania. Uczy biologii i produkcji zwierzęcej w klasach liceum i technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach. Od 9 lat pełni funkcję wicedyrektora. Jako wychowawca młodzieży inspiruje uczniów do rozwijania zainteresowań, przygotowuje do udziału w konkursach i olimpiadach o tematyce biologicznej oraz rolniczej. Jej uczniowie wielokrotnie byli laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca. Aktywizuje uczniów także do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska. Jest koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu, współpracuje ze schroniskiem dla zwierząt. Wielokrotnie współorganizowała na terenie szkoły akcje pomocy dla potrzebujących rodzin, zbiórki dla domu samotnej matki w Odolanowie, schroniska dla zwierząt i wielu innych akcji charytatywnych. Jako koordynator projektu „Klasy Akademickie”, realizowała projekt obserwacji zwierząt w schronisku w Wysocku Wielkim. Opracowała i wdrożyła program projektu edukacyjno-wychowawczego pt. „Moja mała ojczyzna - Przygodzice - Wielkopolska”. Organizowała także konkurs dla uczniów szkół rolniczych pod nazwą „Polskie rolnictwo za 20 lat…”.

Marek Wojtasz – dyrektor Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim. Nieustannie poszerza ofertę szkoły o nowe zawody ważne dla regionalnego i krajowego rynku pracy (mechanik motocyklowy w 2020r., technik spawalnictwa w 2021r.). a obecnie współpracuje z Radą ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym w celu wdrożenia do kształcenia nowego zawodu: technik elektromobilności. Współtworzy szkolne oraz powiatowe projekty zmierzające do realizacji finansowanych ze środków unijnych pozalekcyjnych szkoleń i staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli oraz pozyskania nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Aleksander Ziobro - przez ostatnie 5 lat szkolnych kierował II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ostrowie Wielkopolskim. Z dużym zaangażowaniem i kreatywnością prowadził działania, które znacząco wpłynęły na osiąganie coraz lepszych efektów pracy szkoły. Wzorowo i skutecznie mobilizował nauczycieli do wykonywania działań dydaktycznych jak i pozadydaktycznych, koordynując i oceniając ich pracę. Podczas Jego kadencji uczniowie odnosili znaczące sukcesy w konkursach, olimpiadach, przeglądach i festiwalach na różnych szczeblach oraz współpracowali z UAM, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu i Uniwersytetem Wrocławskim. Dzięki Jego staraniom wnętrza budynku szkoły sukcesywnie zmieniały swój wygląd. Placówka zyskała również na atrakcyjności wśród kandydatów i ich rodziców. Obecnie jest mocnym punktem na mapie edukacyjnej Ostrowa Wielkopolskiego. Za zorganizowanie Jubileuszu 100-lecia szkoły w kategorii „Wydarzenie społeczne roku” szkoła zdobyła tytuł Ostrowianina Roku 2019.

Honorata Sachowska-Barańczak - dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim, z zaangażowaniem wspierająca i rozwijająca szkolnictwo zawodowe, dla której rozwój kompetencji zawodowych uczniów i wsparcie wychowawcze jest priorytetem. Dba o systematyczną modernizację szkoły, rozbudowę zaplecza dydaktycznego, rozwój zawodowy kadry pedagogicznej, stwarza przyjazną i otwartą atmosferę zarówno dla środowiska szkolnego, jak i otoczenia zewnętrznego – licznych instytucji lokalnych, krajowych i zagranicznych, z którymi współpracuje i realizuje wiele projektów rozwijających zainteresowania i talenty młodych ludzi, ale również wspierających uczniów, aby stworzyć im podstawę do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania w społeczeństwie.

Dariusz Kaczmarek - dyrektor Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. Doskonały menadżer i lider. Samodzielnie i twórczo, a jednocześnie sprawnie i efektywnie zarządza szkołą. Doskonale rozumie potrzeby i oczekiwania uczniów, nauczycieli pracowników i środowiska lokalnego. Przywiązuje ogromną wagę do medialnego wizerunku i promocji szkoły. Współpracuje ze szkołami, przedszkolami oraz firmami branży gastronomiczno-hotelarskiej, fryzjerskiej, odzieżowej i reklamy, które zawarły ze szkołą umowy partnerskie. Jest organizatorem Ostrowskiego Festiwalu Stylu i Urody, Ostrowskiego Festiwalu Smaków, Regionalnych Targów Turystycznych, Targów Pracy i Edukacji Zawodowej. Przedsięwzięcia te już na stałe wpisały się w kalendarz imprez promujących szkolnictwo zawodowe.

Na zdjęciu od lewej: Dariusz Kaczmarek, Honorata Sachowska-Barańczak, Aleksandre Ziobro, Lidia Jakubiak, Marek Wojtasz i Starosta Ostrowski.

zdjecie

Dodał(a): Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Odwiedzin: 107
den_2021__14_.jpg den_2021__17_.jpg den_2021__19_.jpg den_2021__1_.jpg den_2021__20_.jpg den_2021__21_.jpg den_2021__22_.jpg den_2021__23__001.jpg den_2021__25__001.jpg den_2021__29__001.jpg den_2021__2_.jpg den_2021__30__001.jpg den_2021__31__001.jpg den_2021__32__001.jpg den_2021__33_.jpg den_2021__36_.jpg den_2021__37__001.jpg den_2021__39_.jpg den_2021__3_.jpg den_2021__43__001.jpg den_2021__47__001.jpg den_2021__48_.jpg den_2021__49__001.jpg den_2021__4_.jpg den_2021__52_.jpg den_2021__53__001.jpg den_2021__58__001.jpg den_2021__59__001.jpg den_2021__5_.jpg den_2021__61__002.jpg den_2021__62__001.jpg den_2021__63_.jpg den_2021__64_.jpg den_2021__65_.jpg den_2021__67_.jpg den_2021__69_.jpg den_2021__6_.jpg den_2021__73_.jpg den_2021__74__001.jpg den_2021__76__001.jpg den_2021__79__001.jpg