Ruszył otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w 2024 roku. Organizacje pożytku publicznego będą mogły starać się o dotacje w 6 sferach i skorzystać w sumie z prawie 350 tys. zł. Oferty można składać najpóźniej do 8 grudnia 2023 roku.

* gears-5688996_1280

Ogłoszony przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego konkurs na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje działające w sektorze pozarządowym obejmuje sfery: ochrona i promocja zdrowia; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Na poszczególne sfery przeznaczono:

- zadania w sferze ochrona i promocja zdrowia12.000,00 zł,

- zadania w sferze porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym12.000,00 zł,

- zadania w sferze upowszechnianie kultury fizycznej i sportu160.000,00 zł,

- zadania w sferze krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży24.700,00 zł,

- zadania w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji130.000,00 zł,

- zadania w sferze nauka, edukacja, oświata i wychowanie9.000,00 zł.

W konkursie obowiązują takie same wzory ofert, umów i sprawozdań, które obowiązywały przy konkursie na zadania realizowane w mijającym roku.

Do dokumentów należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, a także oświadczenie o zapoznaniu się z treścią konkursu. Jeśli w odpisie z rejestru bądź w wyciągu z ewidencji brakuje informacji o osobach reprezentujących oferenta należy dołączyć dodatkowo odpis statutu lub regulaminu.

Oferty muszą być dostarczone listem poleconym, osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego, pok. nr 101 - parter) lub pocztą kurierską. Jeśli oferenci zdecydują się na wysyłkę dokumentów należy pamiętać o tym, że decydująca jest data wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:

        Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

        Al. Powstańców Wielkopolskich 16

        63-400 Ostrów Wielkopolski    

        Biuro Podawcze

Konkurs potrwa do piątku, 8 grudnia 2023 roku (składanie ofert do godziny 16.00). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: ogłoszenie, program, druki oferty, zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania znajdują się w BIP/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/ROK 2024. Link do strony:

https://bip.powiat-ostrowski.pl/artykul-9068.html

WAŻNE! Informacji na ten temat udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (pokój nr 305a, nr tel. 62 73 78 474, zachęcamy do korzystania z poczty elektronicznej, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 32