Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu informuje o trwającym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w 2021 roku. Organizacje pozarządowe będą mogły się starać o w sumie 277 tys. zł. Oferty można składać do 7 grudnia 2020 roku.

Konkurs na realizację zadań publicznych przez sektor pozarządowy trwa od minionego poniedziałku. Sfery, w których realizowane mają być zadania publiczne, to: ochrona i promocja zdrowia; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, a także nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

 

Na poszczególne sfery przeznaczono:

- ochrona i promocja zdrowia: 9 tys. zł,

- porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym: 12 tys. zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 120 tys. zł,

- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży: 27 tys. zł,

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji: 100 tys. zł,

- nauka, edukacja, oświata i wychowanie: 9 tys. zł.

 

W konkursie obowiązują te same wzory ofert, umów i sprawozdań, które obowiązywały przy konkursie na zadania realizowane w mijającym roku.

 

Do dokumentów należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, a także oświadczenie o zapoznaniu się z treścią konkursu (w załączniku). Jeśli w odpisie z rejestru bądź w wyciągu z ewidencji brakuje informacji o osobach reprezentujących oferenta należy dołączyć dodatkowo odpis statutu lub regulaminu.

 

Oferty muszą być dostarczone listem poleconym, osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego, pok. nr 101 - parter) lub pocztą kurierską. Jeśli oferenci zdecydują się na wysyłkę dokumentów należy pamiętać o tym, że decydująca jest data wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego. W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:


         Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

           Al. Powstańców Wielkopolskich 16

           63-400 Ostrów Wielkopolski

               Biuro Podawcze

 

Konkurs potrwa do piątku, 7 grudnia 2020 roku.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w jego ogłoszeniu.

Druki oferty, zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-ostrowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w grupie tematycznej „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

WAŻNE! Informacji na ten temat udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (pokój nr 305, nr tel. 62 73 78 474).

Z uwagi na panującą pandemię i zmianowy tryb pracy zdalnej zalecamy kontakt drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W załącznikach znajdują się: uchwała ws. ogłoszenia konkursowego, ogłoszenie konkursowe, wzór oferty oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego.

Odwiedzin: 18